In samenwerking met

Koen Geens, Minister van Justitie

2018 staat nog meer in het teken van de ondernemers, als je het mij vraagt. De eerste trein, wat de hervorming van het economisch recht betreft, is toegekomen op zijn bestemming. Sinds 11 september 2017 kunnen ondernemers genieten van een hervormd en performant insolventierecht.

Hervorming ondernemingsrecht
Ook in 2018 zullen er twee treinen richting parlement vertrekken. De eerste trein betreft de hervorming van het ondernemingsrecht. Dit wetsontwerp integreert de bijzondere wetgeving die bepaalde deelaspecten van het handelsrecht normeren in het Wetboek Economisch Recht (WER) waardoor het economisch recht een transparant en consistent geheel zal vormen. Het wetboek koophandel werd de voorbije jaren al systematisch ontmanteld. Een uniform ondernemingsbegrip dat aansluit bij de economische realiteit van vandaag, wordt ingevoerd. Daarnaast zal de ondernemingsrechtbank – de huidige rechtbank van koophandel – bevoegd zijn voor alle geschillen rond ondernemingen. Ook landbouwers, vzw’s en vrije beroepers worden hierbij ondernemingen en er wordt rekening gehouden met hun specifieke noden.

Modern ondernemingsklimaat
De tweede trein betreft de hervorming van het vennootschapsrecht. Deze hervorming voert een volledig nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen in. Het Belgische vennootschapsrecht is verouderd en voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat. Het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen streeft naar een flexibeler, eenvoudiger en ook moderner vennootschapsrecht dat moet bijdragen tot een gunstiger ondernemingsklimaat voor België.

 

Het Belgische vennootschapsrecht is verouderd en voldoet niet langer aan de noden van een modern ondernemingsklimaat

 

4 basis vennootschapsvormen
Het ingewikkeld kluwen van 17 mogelijke vennootschapsvormen wordt ontrafeld tot 4 basisvormen: de Maatschap, de Coöperatieve Vennootschap, de Besloten Vennootschap en de Naamloze Vennootschap. Het toekomstig wetboek zal meer ruimte geven aan de onderneming om zelf het bestel van zijn onderneming te regelen.

Onderneming zelf inrichten
Het maatschappelijk kapitaal wordt afgeschaft wat de Besloten Vennootschap betreft. Daarnaast zal het mogelijk zijn dat de oprichters of het bestuursorgaan van een BV, al naargelang het geval, vrij de omvang van de rechten, gekoppeld aan een bepaalde inbreng, bepalen. Ook de overdraagbaarheid van aandelen kan in de toekomst volledig vrij worden geregeld. Dit zijn allemaal voorbeelden die aantonen dat de ondernemer meer vrijheid krijgt om zijn onderneming zelf ‘in te richten’.

Ruimte voor aanpassing
Ondernemers moeten niet vrezen dat deze laatste trein in volle snelheid arriveert. Er worden lange overgangsperiodes voorzien om aan elke onderneming te kans te geven om zich aan te passen aan de nieuwe wet.