3 vragen aan… Groene Kring

Hoe ondersteunen jullie jonge boeren in Vlaanderen?
“Zowel toekomstige bedrijfsleiders als jongeren die pas een land- of tuinbouwbedrijf overnamen, kunnen bij ons terecht voor ontmoeting, opleiding en belangenverdediging.”

Welke maatregelen zijn er om jonge boeren te stimuleren?
“Vanuit Vlaanderen en Europa worden er maatregelen genomen om de generatiewissel te stimuleren. De vergrijzing slaat immers keihard toe in de land- en tuinbouwsector, en de instroom is zeer laag. De meeste maatregelen zijn gericht op financiële ondersteuning tijdens de eerste jaren na de start als ondernemer. Dit zijn immers de meest kwetsbare jaren omwille van de zware financiële lasten en de beperkte buffer.”

Zijn er sectoren waar jonge boeren het extra moeilijk hebben?
“Uit cijfers blijkt dat vooral boeren uit de akkerbouw- en de vleesveesector hun activiteiten na hun pensioen voortzetten. Het bestaan van ‘pensioenboeren’ belemmert echter de instroom in de sector en vertraagt de generatiewissel. Dit leidt indirect tot verhoogde kosten voor jonge boeren die in deze twee sectoren aan de slag gaan, aangezien de noodzakelijke productiefactoren (productierechten zoals grond, quota of nutriëntenemissierechten) vaak niet vrijgegeven worden, tenzij tegen een hoge kostprijs.”