In samenwerking met

Bart Tommelein
Vlaams minister van Energie

De Vlaamse klimaat- en energiedoelstellingen zijn communicerende vaten. Wie fossiele brandstoffen vaarwel zegt en inzet op energie-efficiëntie en hernieuwbare energie, stoot minder CO2 uit en levert zijn bijdrage aan een duurzamer klimaat.

Duurzaamheid voorop
Deze Vlaamse regering trekt voluit de kaart van groene energie. Vandaag treffen we de maatregelen die Vlaanderen in 2050 tot een koolstofarme, energieneutrale regio moeten maken. Dat wil in de eerste plaats zeggen dat wij inzetten op een veel lager, zuiniger energieverbruik. En dat we voor de energieproductie voortaan kiezen voor hernieuwbare bronnen: zon, wind en warmte, lokale kleinschalige biomassa en micro-WKK (micro-warmtekrachtkoppeling, red.). Verbranding van fossiele brandstoffen is nu eenmaal niet duurzaam.

De omslag komt er niet vanzelf.
Het is niet omdat de Vlaamse regering het beslist dat het gebeurt. Een ruim draagvlak is absoluut noodzakelijk. Als minister van Energie gebruik ik daarom klare taal en naakte cijfers. Ja, we vragen inspanningen van burgers, bedrijven en alle overheden. Nee, gratis bestaat niet. Als Vlaamse overheid bepalen wij de doelstellingen en ondersteunen we bij de uitvoering waar en zolang als nodig is. Wij stimuleren nieuwe technologieën, maar passen voor oversubsidiëring.

 

Tot spijt van wie het benijdt: de energie-omslag komt er

 

Breder draagvlak
Dat draagvlak voor hernieuwbare energie lijkt, zeker bij de Vlaamse burgers, steeds groter te worden. De Vlamingen legden tot nu toe samen 300.000 zonnepaneel-installaties. Uit recent onderzoek blijkt ook dat 96 procent van de eigenaars van een elektrische auto uiterst tevreden is. Als belangrijkste reden voor hun aankoop halen zij de milieu-impact aan. Premies en fiscale stimuli zijn belangrijk, maar niet langer doorslaggevend.

Ontoereikende ondersteuningsmechanismen   
Ook bedrijven investeren heel wat in energiebesparende maatregelen. Niet zelden laten ze zich bijstaan door zogenoemde ESCO-bedrijven (Energy Service Companies, red.) die met hun knowhow en financiële middelen instaan voor de planning en uitvoering van de ingrepen. Alleen wat investeringen in hernieuwbare energie betreft, blijven de bedrijven nog achter. Naar verluidt omdat een aantal ondersteuningsmechanismen ontoereikend waren. Daarom optimaliseren we die steunmaatregelen nu. Dat betekent dat we dezelfde middelen beter inzetten, zodat het risico voor investeerders verkleint en de rendabiliteit verhoogt. Zo hebben ook bedrijven geen excuus meer om niet te investeren in hernieuwbare energie.

Succes dankzij gezamenlijke inspanningen
Halen wij hiermee de energie-doelstellingen voor Vlaanderen van 10,34 procent groene energie of 25.074 GWh? Het zon-, wind-, en warmteplan covert die doelstelling zo goed als helemaal. Alleen is, onder meer door de schrapping van twee grote biomassacentrales, 1.400 GWh groene energie nog niet ingevuld. Cynici en andere stuurlui aan wal roepen smalend dat het niet meer zal lukken. Ik blijf erbij dat het wél kan, op voorwaarde dat we allemaal inspanningen leveren.

Tot spijt van wie het benijdt: de energie-omslag komt er. Geleidelijk, maar onvermijdelijk.